هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرندیه
 2. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان
 3. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دشتستان
 4. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرباز
 5. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دامغان
 6. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جویبار واقع در استان مازندران
 7. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دماوند
 8. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سواد کوه
 9. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم سفلی
 10. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرخس واقع در استان خراسان رضوی
 11. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جهرم
 12. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شبستر
 13. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیواندره
 14. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان درگز واقع در استان خراسان رضوی
 15. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان داراب
 16. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرین دشت واقع در استان فارس
 17. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دزفول
 18. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جیرفت واقع در استان کرمان
 19. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رودسر
 20. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم واقع در استان اصفهان
 21. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سواد کوه واقع در استان مازندران
 22. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهرضا
 23. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم سفلی
 24. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دشتستان
 25. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهرضا
 26. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سر پل ذهاب
 27. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم
 28. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سراب
 29. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرندیه
 30. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رزن واقع در استان همدان
 31. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شبستر
 32. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سراب
 33. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سلماس
 34. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خوانسار
 35. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرین دشت
 36. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سربیشه
 37. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دورود
 38. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ساوه
 39. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شبستر
 40. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چناران
 41. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دماوند واقع در استان بوشهر
 42. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ساوه
 43. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ثلاث باباجانی
 44. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سراوان
 45. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم
 46. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان تیران و کرون
 47. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چادگان
 48. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چناران
 49. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چالوس
 50. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رودبار
 51. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم سفلی واقع در استان اصفهان
 52. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شیران و چرداول واقع در استان ایلام
 53. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرند واقع در استان کرمان
 54. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ری
 55. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زاهدان
 56. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خوانسار واقع در استان اصفهان
 57. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چالوس
 58. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خاتم واقع در استان یزد
 59. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چناران واقع در استان خراسان رضوی
 60. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جوانرود
 61. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جهرم
 62. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زاهدان
 63. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دماوند واقع در استان تهران
 64. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دشتی
 65. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جلفا
 66. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رفسنجان
 67. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ساری
 68. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شادگان واقع در استان خوزستان
 69. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شفت
 70. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جاجرم
 71. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهرکرد واقع در استان چهارمحال و بختیاری
 72. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرند
 73. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شیروان و چرداول واقع در استان ایلام
 74. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرین دشت
 75. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خرمشهر
 76. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رفسنجان
 77. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان تیران و کرون واقع در استان اصفهان
 78. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شوشتر
 79. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان تویسرکان
 80. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سراب
 81. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شبستر
 82. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان
 83. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رامسر واقع در استان مازندران
 84. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان راور
 85. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سبزوار
 86. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خرم آباد
 87. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات
 88. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دنا
 89. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیلم واقع در استان بوشهر
 90. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان
 91. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم واقع در استان اصفهان
 92. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رودسر
 93. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خرم دره
 94. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دورود
 95. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیر واقع در استان آذربایجان بوشهر
 96. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ساری
 97. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دورود
 98. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ساوه
 99. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چالدران واقع در استان آذربایجان غربی
 100. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان